תקנון ומדיניות שרות

כללי:

 

א. תקנון זה מבטא את התנאים החלים על כל אישיות משפטית (בלשון זכר או נקבה) במידה ובחרה להשתמש ו/או לעיין באתר "www.masaor.com" (להלן: "האתר") והוראותיו יחולו על כל שימוש שיעשה על ידה באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינה לבין האתר או מי מטעמו. עקב כך, וכתנאי לשימוש ו/או לעיון הנך מצהיר כי קראת את התקנון, הבנת את תוכנו ואת משמעויותיו, והנך מצהיר/ה בזאת כי הסכמת לתנאי התקנון במלואם.
הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש") המסדירים את היחסים בין החברה ו/או העוסק מטעמה לבין כל גולש ו/או משתמש באתר עבור כל מטרה שהיא ו/או במידע המצוי באתר ו/או מקבלת מידע ו/או שירות המפורסם באתר במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש" או "אתה"). תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים ללשון נקבה, לפי ההקשר ולהיפך. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת. המונח " תוכן " או " תכנים " כולל מידע מכל מין וסוג , לרבות כל תוכן מילולי , חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם , עיבודם , עריכתם , הפצתם ודרך הצגתם לרבות אך לא רק כל תמונה , צילום , איור , הנפשה , תרשים , דמות , הדמיה , שידור , סרטון , קובץ קולי וקובץ מוסיקלי כל תוכנה , קובץ , קוד מחשב , יישום , פרוטוקול , מאגר נתונים וממשק , וכן כל תו ,סימן , סמל וצלמית .( icon )
ב. גלישה באתר ו/או שימוש באילו מהשירותים המוצעים או שיוצעו בעתיד מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך נדרש לא להירשם ו/או להיקלט ו/או להיקשר עסקית. כל שימוש שלך באתר הינו לפי וכפוף לתקנון זה.
ג. האתר פותח ומופעל ע"י חברת קיוב פורמיישנס בע”מ" – בעלי האתר (להלן: "הנהלת האתר") ויתוחזק על ידו ו/או כל חברה או אישיות משפטית מטעמו ונועד גם להוות אמצעי פרסום מקוון.
ד. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון ללא כל הודעה מוקדמת.

2. מדיניות השירות של האתר:
א.האתר הינו אתר פרסומי שיווקי בלבד אשר באמצעותו יכול כל גולש לקבל פרטים עבור ואודות מוצר ו/או שירות אותו הוא מעוניין לרכוש ובתנאי שמוצע שירות או מוצר כזה באתר.
ב. הנהלת האתר שומרת לעצמה במפורש את הזכות לשנות או להפסיק, בכל רגע נתון את השירות המוצע, זה או אחר, לתקופה מוגבלת או לצמיתות.

3. שימוש באתר:
א. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
ב. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
ג. אין להציג תכנים מהאתר בין בתוך מסגרת ובין בתוך 'קישורית פתוחה' (OPENLINK) בין גלויה ובין סמויה וכן אין להראות כל תמונה מתוך האתר ללא אישור הבעלים.
ד. אין להציג תכנים מהאתר, או של האתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, ובין אם אותם אביזרים משנים את עיצובו או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
ה. אין לקשר לאתר מכל אתר אינטרנט שהוא המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה, או המנוגדים לחוק או לתקנות לפיו או לתיקוניו או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
ו. בנוסף לכל האמור, לעיל ולהלן, הינך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה או תגרום את הדברים הבאים :
1. שליחה, שידור או הטענה של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו אחר ;
2. שליחה, שידור או הטענה של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, שיש ביכולתו להרוס או לשבש, להפריע, או להגביל את השימוש בכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות (בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
3. הפצת "דואר זבל" או הפצה של כל דואר אחר, שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור האתר ושירותיו.
4. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת שאינה שלך.
5. להעלות לאתר חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל או לפי חוקי כל מדינה זרה אחרת לרבות פגיעה בבני אדם ו/או רכושם ו/או שלומם של אלה.
6. לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות החוק או לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר או לעבירה על החוק ; שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא ; לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות בלתי חוקיות; למכור , להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו או בכל אופן אחר; להפריע בכל דרך אחרת , או לקטוע את האתר לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או להפר באופן כזה או אחר את תנאי השימוש באתר.
ז. הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש דלעיל ולהלן. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם מכך.

4. התחייבויות בעת הרישום לאתר – קניין רוחני :
א. במילוי הפרטים הדרושים באתר, הינך מאשר להנהלת האתר לשמור מידע מסוים אודותיך, ובכלל זה לכל צורכי השלמת העסקה ו/או בירורים אודות הסיבה להשארת הפרטים.
ב. הנהלת האתר לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם לך כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש שלהלן, וזאת בכפוף לכל חוק ו/או תקנות לפיו

5. קניין רוחני של האתר:

א. האתר בכללותו, לרבות עיצובו, תוכנו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר, הינם קניינם הבלעדי של החברה או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל , אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.
ב. המשתמשים אינם רשאים להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשנות, לייצר עבודות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת הנהלת האתר ו/או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה. הוראה זה תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שנמסרו על ידך לאתר.
ג. אם וככל שתינתן הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

6. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש:
א. הנהלת האתר לא תעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהם, אלא, לצורך ביצוע דין ו/או חוק ו/או מילוי אחר כל צו ו/או דרישה משפטית זו או אחרת.
ב. מעבר לשימוש הנ"ל מתחייבת הנהלת האתר שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
ג. הנהלת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
ד. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, ובמסגרת הסביר על סודיות המידע. בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או בידיעתה ו/או הנובעים והנוגעים בכלל זה ל'כח עליון' הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

7. סמכות שיפוט:
א. במידה ויתגלו חילוקי דעות בין הצדדים להסכם זה - מוסכם כי יבוא העניין לבוררות בפני בורר מוסכם על הצדדים בעל השכלה משפטית. פרסום באתר לפי חוזה זה מהווה חתימה על תנית בוררות וקבלת פסק הדין של הבורר.
ב. לחילופין, במידה ולא יסכים צד לדיון בפני הבורר ו/או לא יסכימו הצדדים על זהות הבורר יבוא העניין לבוררות בפני עו"ד כפי שיבחר ראש לשכת עורכי הדין בישראל. חתימה על סע' זה הנה הסכמה לתניית הבוררות החליפית שבו.
ג. במידה ויקבע שחלק כל שהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם .
ד. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם.


8.קנייה אונליין

עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג דף מכירה הכולל המוצר המוצע ומחירו בשקלים. המחיר כולל מע"מ.הזנת פרטי אמצעי התשלום מתבצעת בדף הסליקה המאובטח של חברת Icount וישראכרט
במידה והלקוח אינו מעוניין להזין את פרטי התשלום בדף המאובטח ניתן לבצע הזמנה טלפונית מול משרדי החברה.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
קנייה אונליין כפופה לתנאים הכללים החלים על כל עיסקה (פרונטלית / אונליין / טלפונית) כמפורט להלן.

9.תנאים כלליים לעיסקה
הבהרות לתנאי העסקה (הבהרות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי העסקה):
1.כללי
1.1.ניתן להחזיר פריט תוך 14 יום ממועד החשבונית ולקבל החזר כספי מלא וזאת אך ורק במידה ולא נעשה שימוש כלשהו במתנת היהלום ושמתנת היהלום נותרה במצבה המקורי כפי שהיה במועד החשבונית. לעניין זה חוות דעתו של נציג "קיוב פורמיישנס" תהא הקובעת. כפוף לסעיף 1.4
1.2.ניתן להחליף פריט תוך 14 יום ממועד החשבונית וזאת אך ורק במידה ולא נעשה שימוש כלשהו במתנת היהלום ושמתנת היהלום נותרה במצבה המקורי כפי שהיה במועד החשבונית. במידה והלקוח יבחר להחליף את המוצר שרכש במוצר יקר יותר - ישלם הלקוח את ההפרש. במידה והלקוח יבחר במוצר זול יותר, יקבל הלקוח החזר כספי או זיכוי על ההפרש, לפי בחירותו. לעניין זה חוות דעתו של נציג "קיוב פורמיישנס" תהא הקובעת. כפוף לסעיף 1.4
1.3.הלקוח זכאי להחלפת פריט אחד בלבד. כפוף לסעיף 1.4
1.4.לא ניתן להחזיר / להחליף פריטים שעברו פרסונליזציה ו/או יוצרו על פי הנחיות שנרכשו במיוחד עבור הלקוח ו/או לפי דרישתו. 

1.5. "קיוב פורמיישנס" ממליצה בחום לבטח כל מתנת יהלום (ביטוח שלרוב עלותו נמוכה במיוחד והמבטיח כיסוי גם במקרה של אובדן\גניבה\איבוד אבן מהמתנה וכיו"ב). "קיוב פורמיישנס" תשמח להעניק ללקוח הערכת שווי לצרכי ביטוח ללא כל תשלום.
1.7.מלוא הזכויות בעיצוב המוצרים השונים הנם של קיוב פורמיישנס בלבד, לרבות מוצרים שעוצבו על פי הנחיות הלקוח ועל פי עיצוב ייחודי אותו הוא הזמין. יובהר כי קיוב פורמיישנס תוכל לעשות כל שימוש שתבחר בעיצובים שנעשו על פי הנחיות הלקוח וללקוח לא תהא כל דרישה ו\או טענה בקשר לכך (ללא כל קשר לעלות המוצר).
1.8.הלקוח מסכים לקבל מקיוב פורמיישנס דיוורים אלקטרוניים ופרסומים שונים.

*השרות יינתן בימים א'-ה' בין השעות 18:00 - 9:00, בתיאום מראש.